avatar

Al-Sher

AlSher

0.70 1.16
avatar

PackegerX

Константин

0.66 1.11
avatar

SOLARUZZ

SOLARUZZ

1.89 1.10
avatar 0.06 1.08
avatar

PonyBony

Mr. Ilya Durov

0.65 1.07
avatar

dniwe018

Алексей

1.48 0.95
avatar 0.80 0.70
avatar 0.00 0.64
avatar

Slaane

Максим

0.12 0.64
avatar 0.00 0.63
avatar 0.00 0.62
avatar 0.24 0.61
avatar 0.00 0.58
avatar

RamireZ13

RamireZ

0.25 0.56
avatar 0.00 0.55